Mikrofiltrace a filtrace


Pile
cloth filtr – ,,ORSO“

 

 

4FC2_B v kanale v1.6

Funkce

Tento diskový filtr, jehož model je 100% ponořený, má odlišný typ filtrační tkaniny, než který je používán u standardních diskových filtrů ponořených ze 65 %. Proces čištění zahrnuje místo zpětného proplachování odsávání, tudíž nečistoty jsou v tomto případě zachyceny zvenčí. Výjimečné výsledky filtrace lze dosáhnout také v kombinaci s našimi diskovými filtry FDi a FDGi.

Princip

Znečištěná voda odtéká do filtrační jímky. Voda prochází dutou hřídelí a následně filtrem, jenž je tvořen jednotlivými segmenty, které jsou potažené filtrační tkaninou. Celý systém je 100 % ponořený. Filtrační tkanina zadržuje nečistoty na svém povrchu.

Filtr nabízíme ve velikosti 2.2 m.

Filtrace probíhá kontinuálně.

Přednosti

 • nepřetržitá filtrace i během zpětného proplachu
 • vysoká kapacita na malé ploše
 • vyšší filtrační plocha na každém disku
 • nižší spotřeba energie při zpětném proplachu
 • nízké provozní náklady
 • možnost sedimentace ve filtrační jímce
 • žádné znečištění aerosolem během cyklu zpětného proplachování
 • výjimečně nízká hlučnost
 • dlouhá životnost filtrační tkaniny – nehrozí její roztržení

Variabilita

 • podle umístění – v betonovém kanále nebo v ocelové nádrži
 • podle požadované kvality filtrované vody
 • dle způsobu odvodu kalu – gravitačně nebo čerpadlem

Materiály ke stažení v pdf

Pile cloth filtr leták

Intenzifikovaný
diskový filtr

 

 

34FDGi x FDG-otevreno1 bez stínu.1

Funkce

Tento diskový filtr bude mít významné uplatnění zejména v retrofitových aplikacích, ve kterých jsou vysoké nároky na zvýšení filtrační kapacity ve stávajících prostorách s omezenými prostorovými možnostmi. Spolu s konstrukčním zdokonalením přináší novou úroveň filtrace.

Princip

Základem celého filtračního procesu je filtrační segment, který je potažený filtrační tkaninou. Ta je vybrána na základě požadované kvality filtrované vody na výstupu. Filtrační tkaninu nabízíme s rozsahem filtrace od 5 μm. Buben filtru je zavěšen na kevlarových pásech. Dutý rám filtračních segmentů snižuje zatížení hřídele a tím prodlužuje životnost všech mechanických částí. Voda proudící do vnitřního prostoru segmentu filtru protéká tkaninou a jemné nečistoty jsou na tkanině zachyceny. Segmenty, které jsou upevněny na hřídeli, tvoří jednotlivé disky.
Filtrace běží nepřetržitě.

Přednosti

 • menší zastavěná plocha při zachování stejného počtu disků
 • kapacita filtru zvýšena o 25 %
 • inovativní systém zpětného proplachu, jenž šetří spotřebu vody pro zpětný proplach o 25 % a dále spotřebu energie o 40 %
 • zvýšená účinnost zpětného proplachu
 • snadná výměna nebo čištění keramických trysek
 • většina náhradních dílů modelu FDGi je kompatibilní s modelem FDG
 • jedinečná pokročilá logika zpětného proplachování

Variabilita

 • podle požadované kapacity filtru
 • podle umístění – v betonovém kanále nebo v ocelové nádrži
 • podle požadované kvality filtrované vody
 • dle způsobu odvodu kalu – gravitačně nebo čerpadlem

Materiály ke stažení v pdf

Intenzifikovaný diskový filtr leták

Diskový filtr

 

 

FD_073-075_19-ses-otevren-bez stínu.12

Funkce

 • Diskové filtry jsou určeny pro filtraci velkého objemu odpadních vod s nároky na vysokou kvalitu vyčištěné vody.
 • Nacházejí uplatnění při filtraci vody z čistíren odpadních vod, v rybích farmách, v potravinářském a papírenském průmyslu a pro recyklaci chladící vody v elektrárnách. V některých případech mohou filtry sloužit rovněž pro opětovné získávání cenných látek z procesních vod.

Princip

Základním filtračním prvkem je filtrační segment potažený filtrační tkaninou. Voda natékající do vnitřního prostoru filtračního segmentu protéká tkaninou ven, na tkanině jsou zachytávány jemné nečistoty. Segmenty jsou upevněné na diskové hřídeli. Dvanáct segmentů tvoří jeden disk. Počet disků určuje kapacitu, a tedy i velikost filtru.

Nabízíme diskové filtry se 4, 6, 10, 16 a 24 disky s rozsahem filtrace 5 až 200 μm.

Filtrace probíhá kontinuálně.

Variabilita

 • podle požadované kapacity filtru
 • podle umístění – v betonovém kanále nebo v ocelové nádrži
 • podle požadované kvality filtrované vody
 • dle způsobu odvodu kalu – gravitačně nebo čerpadlem

Videa:

Diskový filtr

Materiály ke stažení v pdf

Diskový filtr leták

Mikrosítový
bubnový filtr

 

 

 

otevreny_bez_stinu_MF_1470-1471_19_4FBB.9

Funkce:

 • Mikrosítové bubnové filtry jsou ideálním řešením pro filtraci vody z čistíren odpadních vod.
 • Filtry dále nacházejí uplatnění při filtraci vody z papírenského a textilního průmyslu, elektráren, tepláren, rybích farem, zoologických zahrad a mnoha dalších provozů.

Přednosti:

 • podstatné zvýšení kvality vyčištěné vody
 • malá prostorová náročnost
 • nízké investiční a provozní náklady
 • úplná automatizace provozu
 • vyšší spolehlivost čištění
 • vysoká odolnost proti opotřebení a poškození

Video

Mikrosítový bubnový filtr

„CLI-CLO“ systém

Principem je jednotná nosná mřížka s různou filtrační tkaninou pro všechny velikosti filtrů. Montáž filtrační mřížky lze uskutečnit velmi rychle bez připevňovacích elementů a nářadí.

Variabilita:

 • podle průtoku a látkového zatížení vody filtrem
 • variabilní umístění
 • hustota filtrační tkaniny od 20 μm
 • materiál filtrační tkaniny PE, PA, nerez
 • odvod kalu gravitačně nebo čerpadlem
 • interní nebo externí ostřik pro čištění tkaniny

Materiály ke stažení v pdf

Mikrosítový bubnový filtr leták

Filtr bubnový
šroubový

 

 

FBS_024_19_ses nátok bez stínu.1

Funkce

Filtr zachycuje předměty a nerozpuštěné částice ve vodě do rozměrů 70×70 mm. Základním filtračním členem je otočný buben s horizontální osou rotace. Do vnitřního prostoru bubnu vtéká znečištěná voda a protéká přes síto ven.

Na sítu se zachytí nečistoty obsažené ve vodě. Otáčení a proplach bubnu jsou spuštěny impulzem od hladinové sondy, která je umístěna před filtrem nebo impulzem od časového relé. Otáčením bubnu jsou tyto nečistoty vyneseny do žlabu.

V tomto žlabu je šroubový vynašeč, který nečistoty dopraví do připraveného kontejneru či popelnice. Zařízení lze vybavit odvodněním i lisováním.

Vlastnosti

 • schopnost separace, proplachu, odvodnění a lisování shrabků
 • filtrace pomocí odolného nerezového síta
 • možnost separace lepivých částic z vody
 • provedení do ocelové vany nebo betonového kanálu
 • kovové části vyrobeny výhradně z nerezavějící oceli

Materiály ke stažení v pdf

Filtr bubnový šroubový leták 

Další informace

 

Jak řešit terciární dočištění na komunálních čov

Důležitou součástí návrhu čistíren se v současné době stává terciární dočištění. Důvodů je mnoho, především potřeba dodržení přísných parametrů povodí, zachycení nečistot i při nárazových deštích, jistota kvality odtoku dle požadovaných parametrů. Ideálním řešením pro filtraci vody z čistíren odpadních vod představují mikrosítové bubnové filtry.

Zde nacházejí využití jako třetí, poslední stupeň čištění. V případě, že čistírna dostatečně neplní požadované limity na výstupu, lze je za použití mikrosítových bubnových filtrů bezpečně dodržet.

Mikrosítové bubnové filtry IN-EKO

Toto provedení mikrosítových bubnových filtrů je velmi odolné a konstrukčně propracované. Vývojový tým, který se věnuje výhradně mikrofiltraci, má za sebou bohaté zkušenosti, což dokládá fakt, že do konce roku překročí počet vyrobených mikrosítových filtrů číslo 1200 po celém světě. Řadíme se tak k předním výrobcům zařízení k mikrofiltraci ve světě.

Celkové provedení zařízení klade důraz na vysokou životnost filtru a minimální opotřebení jednotlivých dílců. Mikrosítové bubnové filtry IN-EKO jsou vyráběny výhradně z nerezavějící oceli a velmi kvalitních technických plastů.

Umíme se přizpůsobit

Každá aplikace požaduje individuální přístup. Existuje proto více variant zařízení.

 • modelová řada dle potřeby hydraulického zatížení
 • umístění do betonového kanálu nebo nad úroveň terénu s připojením na příruby
 • lze měnit hustotu i materiál filtrační tkaniny
 • odtok kalu z filtrace lze uskutečnit gravitačně nebo kalovým čerpadlem
 • různé způsoby řízení a stupně automatizace
 • lze jednoduše provozovat celé bloky mikrosítových filtrů

Jak to funguje

Voda obsahující tuhé částice vtéká přívodním potrubím nebo kanálem do vnitřního prostoru filtračního bubnu, nečistoty se zachytávají na vnitřní straně filtrační tkaniny a vyčištěná voda protéká přes tkaninu ven. Při tomto filtračním procesu se celé filtrační zařízení nachází v klidovém stavu (nespotřebovává žádnou energii). Filtrační tkanina se postupně přitékajícími nečistotami ucpává, zvyšuje se odpor plachetky proti protékání a uvnitř bubnu se zvyšuje hladina vody, hydrostatický tlak.

Při dosažení nastavené úrovně hladiny ve vnitřní části filtračního bubnu, hladinová sonda automaticky zapne pohon otáčení bubnu a současně proplachovací čerpadlo, které čerpá přefiltrovanou vodu do trysek proplachovacího systému. Přesně směrovaným proudem vody, vystřikovaným speciálními tryskami, jsou strhávány nečistoty zachycené na vnitřní straně tkaniny do odpadního žlabu, který je umístěn uvnitř bubnu. Kal odtéká do kalové jímky a zde je kalovým čerpadlem, které je také automaticky řízeno hladinovou sondou umístěnou na stěně kalové jímky, odčerpáván ven. Při možnosti gravitačního odtoku kalu je kalové čerpadlo vynecháno.

Po ukončení procesu proplachu klesne hladina ve filtračním bubnu a dojde k vypnutí jeho pohonu i čerpadla proplachu. Zařízení je ve stavu klidu. Proces se opakuje.

K zařízení nejsou nutné žádné dodatečné záchytné nádoby pro vodu na zpětný proplach ani pro kalovou vodu, protože při procesu proplachu se přítok surové vody nepřeruší a proplachovací voda se odebírá přímo z filtračního zařízení, což vede ke značnému snížení investičních nákladů. Kalová jímka je integrovanou součástí zařízení.

Automatickým zapínáním a vypínáním filtru se minimalizuje spotřeba el. energie, zvyšuje se průměrná kvalita přefiltrované vody, zvětšuje se hustota odtékajícího kalu a prodlužuje životnost celého zařízení.

V případě nečinnosti mikrosítového filtru vlivem výpadku elektrické energie dojde po čase k naprostému ucpání filtrační tkaniny a voda vystoupá až do výše havarijní hladiny. V tomto případě je voda odváděna přepadem, přičemž zbylá přefiltrovaná voda zůstane čistá. Po odstranění příčiny nečinnosti zařízení lze bez jakéhokoliv zásahu do stroje opět začít filtrovat. Proplachovací čerpadlo má dostatek čisté vody k uskutečnění kvalitního proplachu filtrační tkaniny. Zařízení se navrací do původního cyklu.

Závěrem

Vodu v krajině lze s postupem času považovat za čím dál vzácnější. Člověk přispívá k jejímu mizení i znečišťování různými aktivitami, které považuje za životně důležité. Zároveň však tyto aktivity likvidují životně důležitý prvek pro člověka a ostatní živé tvory, se kterými zde žijeme – krajinu. Mikrosítový bubnový filtr budiž malý, avšak významný příspěvek lidské aktivity ke zvrácení průběhu trendu dopadu lidských aktivit.

Katalogy ke stažení

Potřebujete více informací? Kontaktujte náš tým.